Psikoterapi Enstitüsü

KURULUŞ : 2005
KURUCU : Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ

Psikoterapi Enstitüsü Broşür (Türkçe) indir

Psikoterapi Enstitüsü Tüzük (Türkçe) indir

AMAÇ :

Psikoterapi Enstitüsü’nün amacı, ülkemiz insanının kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımların belirlenmesi, dünya uygulamalarının geçerlilik ve güvenirliliğinin saptanması, psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk (advocacy) ve iletişim ağı (networking) çalışmalarının yürütülmesi, ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olunmasıdır.

ETKİNLİKLER

SAĞALTIM :

Psikoterapi Enstitüsü, psikiyatrist, psikolog ve doktorlardan oluşan, farklı çalışma alanlarında uzmanlaşmış kadrosu ile psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir. Enstitü’nün profesyonel ruh sağlığındaki temel çalışma alanları şunlardır:

o Anksiyete Bozuklukları
o Cinsel İşlev Bozuklukları
o Reaktif Duygudurum Bozuklukları
o Somotoform Bozukluklar
o Disosyatif Bozukluklar
o Yeme Bozuklukları
o Uyum Bozuklukları
o Davranış Bozuklukları
o Madde Kullanımı ve Alkol Kullanım Bozuklukları
o Dürtü Kontrol Bozuklukları
o Kişilik Bozuklukları

Enstitü, terapi çalışmalarını; danışana, danışanın sorunlarına ve danışanla birlikte yapılandırılan yüzeydeki sorunlar kadar, bu sorunlara zemin teşkil eden ana sorunlar üzerine odaklamakta ve bu nedenle de tek bir terapi yöntemini değil, birbirini tamamlayan bütüncül bir yaklaşımla farklı yöntem ve teknikleri bir arada kullanarak yürütmektedir. Psikoterapi çalışmaları temel olarak “bütüncül psikoterapi” bağlamında hücum, bireysel, grup, çift, çekirdek aile ve geleneksel aile (sülale) terapisi şeklindeki devam etmektedir.

EĞİTİMLER :

o Bütüncül Psikoterapi Eğitimleri :

Öncelikli olarak ruh sağlığı alanında çalışan, ikincil olarak da sağlık sektöründe farklı alanlarda da olsa, hasta ilişkileri ve danışmanlık becerisi geliştirme ihtiyacı duyan profesyonellere yönelik olarak bütüncül psikoterapi kapsamında teorik – formülasyon – süpervizyon aşamalarını içeren 3 yıllık bir programdır. Program her ay 3 gün-30 saat üzerinden yapılandırılmıştır.

BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİM İÇERİĞİ

1.    AŞAMA: TEORİK (12 ay)

Birinci aşama olan, teorik aşama; farklı psikotörapatik kuramları inceleyen ve birbirleri arasındaki benzer, farklı bakış açıları tartışarak bütüncül bir bağlamda değerlendiren ve temel kavramlar, yöntem ve stratejiler konusunda bilgileri içeren aşamadır. Bu aşamada incelenecek kuramlar aşağıda belirtilmiştir:

Bütüncül Psikoterapiye Giriş

İnsanın Biyolojik ve Psikolojik Yapısı

İnsanın Psikoseksüel ve Psikotoplumsal Gelişim Evreleri

Bütüncül Psikoterapi ve Temel Kuramlar

Betimleyici Kuram ve DSM IV

Davranışçı ve Bilişsel Kuramları

Dürtü Çatışma Kuramı

Ego Psikolojisi

Nesne İlişkileri Kuramı

Masterson’un Terk Edilme Depresyonu Kuramı

Kendilik Kuramı

Transaksiyonel Analiz (TA) ve Varoluşçuluk Kuramları

DSM IV Psikiyatrik Hastalıklar

Zihinselleştirme Kuramı

Kendilik Bozuklukları ve Nörobiyolojik Kuram

İlişkisel Psikoterapi

Aktarım Odaklı Psikoterapi

Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi

Çift ve aile terapisi

Grup Terapisi

2.    AŞAMA : FORMÜLASYON (12 ay)

Formülasyon aşaması, psikoterapi uygulamalarında, hasta ön görüşmeleri ve hasta bilgileri üzerinden, DSMIV deki hastalıklar ile kişilik bozuklukları bağlamında bütüncül perspektifte, hastanın formüle edilmesini, prognoz ve tedavi planı üzerine çalışmaları içermektedir. Bu bağlamda üzerinde çalışılacak olan, DSM IVdeki psikiyatrik bozukluklar ve kişilik bozuklukları aşağıda sıralanmıştır.

DSM IV Psikiyatrik Hastalıklar

Depresyon, Bipolar Bozukluk, Psikoz, Panik Bozukluk, Özgül fobi, Sosyal fobi, Obsesif kompulsif bozukluk, Travma sonrası stres bozukluğu, Akut stres bozukluğu, Yaygın anksiyete bozukluğu, Somatizasyon bozukluğu, Konversiyon bozukluğu, Ağrı bozukluğu, Hipokondriazis, Vücut dismorfik bozukluğu, Dissosiyatif amnezi, Dissosiyatif füg, Dissosiyatif kimlik bozukluğu, Depersonilazasyon, Cinsel istek bozukluğu, Cinsel uyarılma bozukluğu, Organ veya cinsel ağrı bozukluğu, Parafililer, Cinsel kimlik bozuklukları, Anoreksiya ve bulimia,  Uyku bozuklukları (dissomnialar / parasomnialar) Dürtü kontrol bozuklukları (aralıklı patlayıcı bozukluk/ kleptomani / priomoni / patolojik kumar oynama /trikotillomani), Uyum bozuklukları ( depresyonlu tip, anksiyetli tip, karışık tip, davranış bozuklukları ile birlikte), İlişki sorunları (anne-baba-çocuk / kardeş / eş / kötüye kullanım ve ihmal sorunları) klinik ilgi odağı olabilecek sorunlar : tedaviye uyumsuzluk, temaruz, erişkin antisosyal davranışları, çocuk ve ergen antisosyal davranışları, sınırda entelektüel işlev, yaşla ilgili kognitif gerileme, yas, okul sorunları, mesleki sorunlar, kimlik sorunları, dinsel ve manevi sorunlar, yeni bir kültürden etkilenme sorunları, bir yaşam evresi sorunları

Kişilik Bozuklukları

Şizoid, Şizotipal ve Paranoid Kişilik Bozuklukları

Narsisistik Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu

Antisosyal ve Histrionik Kişilik Bozuklukları

Bağımlı ve Çekingen Kişilik Bozuklukları

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Pasif agresif ve Self Defeating (Kendini heder eden) Kişilik Bozuklukları

3. AŞAMA : SÜPERVİZYON (12 ay)

Toplam Aşama : 3 – Toplam Ay : 36

o Hipnoz Eğitimleri

Psikoterapi Enstitüsü, diş hekimleri, kadın doğum uzmanları, tüm uzman ve pratisyen hekimler ile ve ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellerin, kendi uygulama alanlarında kullanma becerilerini geliştirmek ve bu beceriyi teorik zeminle desteklemek amacıyla Hipnoz Eğitimleri düzenlemektedir. Söz konusu eğitim, 13 modülden oluşmakta ve 560 saat üzerinden yapılandırılmaktadır. Programın içeriği aşağıdaki başlıklar dahilinde yapılandırılmıştır:

o Hipnoz başlangıç
o Hipnoz orta düzey eğitimi
o Hipnoz İleri düzey eğitimi
o Hipnodrama
o Sosyal fobide hipnoterapi
o Obsesif kompulsif hipnoterapi
o Panik bozuklukta hipnoterapi
o Cinsel işlev bozukluklarında hipnoterapi
o Madde kullanımında hipnoterapi
o Ağrı ve hipnoterapi
o Obezite ve hipnoterapi
o Motivasyon ve hipnotrerapi
o Ego güçlendirme ve hipnoterapi

o Katatimi Eğitimleri

Psikoterapötik bir tanı ve tedavi yaklaşımı olarak kullanılan katatiminin (imgesel görüntü yaşantısı) teorik zemini ve kullanım becerisini profesyonellere aktarmak amacıyla düzenlenen eğitimler 3 aşamada yapılandırılmıştır. Bilişsel farkındalığın tek başına iyileşme sağlamadığı ve duygunun sisteme entegre edilmesinin iyileşmede etkin olduğu bilgisiyle söz konusu yöntem, duyguları ortaya çıkarması açısından önemlidir. Tedavi sürecinde bilinçdışı süreçlerdeki bilgileri ortaya çıkarmak ve tedavinin bir indikatörü olarak katatimik metaforlar (dağ, akarsu, ev, deniz, ağaç vb..) kullanılır.

o Masterson Yaklaşımı Eğitimleri

The Masterson Institute, New York sertifika programı olan eğitimler, Psikanalitik Psikoterapilerde Masterson Yaklaşımı’nın ve terapi tekniklerinin öğretildiği 3 aylık kısa ve 1 yıllık uzun dönem modüllerinden oluşmaktadır.

o Kongre, konferans, seminer, paneller ve atölye çalışmaları:

Masterson Günleri
Masterson Enstitüsü eğitmen ekibinin ülkemize gelerek Masterson Yaklaşımı hakkında verdiği konferans ve atölye çalışmalarından oluşan uluslar arası konferanslar dizisidir. Her yıl Haziran ve Aralık aylarında düzenli olarak gerçekleştirilen, daha önce I, II. Ve III.sü büyük ilgi toplayan Masterson Günleri’nin Haziran 2010’da IV.sü düzenlenecektir.

Vamık Volkan Günleri
Psikanalizin dünyaca ünlü ismi Prof.Dr.Vamık Volkan’ın enstitümüzde her yıl düzenli olarak vermeyi planladığımız konferans ve atölye çalışmaları dizisinin ilki 18-19-20 Kasım 2009’da gerçekleştirilmiştir.

Bütüncül Psikoterapi Sempozyumu
Psikoterapi Enstitüsü tarafından 2010 yılında yapılması planlanan Bütüncül Psikoterapi Sempozyumu, temel olarak psikoterapide çoklu kuram formülasyonu ve holistik yaklaşım ile kültürel kodların bu formülasyon içindeki yeri ve önemini vurgulamak ve bu bağlamda dünyadaki benzer bilgi, deneyim ve pratiklerin paylaşılması için bir platform yaratmak amacını taşımaktadır. Bu amaçla Türkiye’deki ve dünyadaki akademisyen ve saha çalışanlarını bir araya getirecek olan sempozyum gerçekleştirilecektir.

Klinik Hipnoz Günleri
Psikoterapi Enstitüsü, 2004, 2005 ve 2006 yıllarında, Yeditepe Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneği işbirliğinde birinci, ikinci ve üçüncü Ulusal Hipnoz Kongrelerini düzenlemiştir. Ulusal Hipnoz Kongreleri’nin amacı, Türkiye’de Hipnoz’la ilgilenen sağlık profesyonellerini ve bilim insanlarını bir araya getirerek bilgi, deneyim alışverişi ve dünyadaki gelişmeleri ulusal düzeyde takip edecek bir bilimsel platformu yaratmaktır.

Konferanslar

Psikoterapi Enstitüsü, ruh sağlığı ve sağlık profesyonelleri dışında, bilgilendirme amacıyla kamuya açık toplantılar düzenlemektedir. Ruh sağlığı ile ilgili temel konular çerçevesinde
özellikle psikoterapi, kimlik ve kişilik gelişimi, kişilik tipleri, ergenlik gibi konu başlıklarında düzenlenen toplantılar hem genelde insanlardaki psikolojik sorunlarla ilgili yardım alma konusundaki çekincelerini ortadan kaldırmak ve alanla, alan uzmanları ile tanışıklık sağlamalarına olanak tanımak hem de insanlara gündelik yaşamlarında kullanabilecekleri doğru, sağlıklı ve işlevsel bilgileri iletmek amacını taşımaktadır. Konferans ve sohbet toplantıları olarak düzenlenen bu etkinlikler 1986 yılından bu yana kamu ve özel kuruluşların işbirliğinde devam etmektedir.

YAYINLAR :

Psikoterapi Ensititüsü, öncelikli olarak ruh sağlığı profesyonellerinin ya da ruh sağlığı ile ilgilenen kişilerin ihtiyaç duyacağı teorik bilgileri ve pratik/uygulamaya yönelik deneyimleri paylaşan özgün ve çeviri yayınlar ile görsel ve işitsel materyalleri portföyünde ilgiye sunmaktadır.
Litera ve Psikoterapi Enstitüsü Yayınevlerinden çıkan ve bazı yayınlarımız şunlardır;

o Bütüncül Psikoterapi
o Bilişsel Terapi ve Uygulamaları
o Bilişsel Terapi ve Duygusal Bozukluklar
o Hipnoz Temel ve Pratik Bilgiler
o Klinik Hipnozu Öğrenmek
o Gerçeğin Dirilişine Kapı : Hipnoz 1-2-3
o Cinsel Problemlerde Hipnoz
o Alerji ve Deri Hastalıklarında Hipnoz
o Hipnotik Yaş Gerilemesi
o Ego Durumları
o Anksiyete Bozuklukları ve Tedavisi
o Anksiyete Bozuklukları ve Fobiler
o Hastayı İyileştiren Etmenler
o Anksiyete Bozuklukları
o Narsisistik Kişilik Bozuklukları
o Psikiyatri I-II
o Nevrozların Psikoanalitik Teorisi
o Obsesyonel Nevroz
o Terapi öyküleri : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
o Bütüncül Psikoterapi Ders notları
o Konferans, Atölye Çalışmaları ve Eğitim Kitapları
o Konferans, Atölye Çalışmaları ve Eğitim DVD’leri

Enstitü üyelerine yönelik yayınlar:
Enstitü bünyesinde eğitim alan ve uygulama yapan ruh sağlığı profesyonellerinin mesleki gelişimleri amacıyla edinebilecekleri seans kayıtları, seans kayıtlarından deşifre edilerek hazırlanmış basılı terapi öyküleri ile psikoterapi, hipnoz, hipnoterapi ve katatimi eğitim çekim ve deşifreleri yayınlanmaktadır. Söz konusu basılı ve görsel seans kayıtları, danışanların izinleri ile eğitim amaçlı olarak ve kimlik bilgileri değiştirilerek yayınlanmaktadır.

Son değiştirme: 7 Şubat 2013, Perşembe, 14:49